بررسی نگرش مخاطبان درباره تأثیر پیام‌های سلامت تلویزیون

تاریخ انتشار : 7 دی 1394
نویسنده :
زمینه :

مقاله «بررسی نگرش مخاطبان درباره تاثیر پیام‌های سلامت تلویزیون» نوشته دکتر هادی خانیکی و حبیب راثی تهرانی در فصلنامه مطالعات فرهنگی-ارتباطات، سال دوازدهم، شماره پانزدهم، پاییز 1390 منتشر شده است. برای دریافت آن روی پیوند زیر کلیک کنید.

تاثیر پیام‌های سلامت تلویزیون