مطالعه موردی اجرای طرح درس سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی

تاریخ انتشار : 28 دی 1394

از الزامات عصر حاضر، ارتقای سواد رسانه‌ای در دنیای فراگیر از پیام‌های رسانه‌ای است. و اما سواد رسانه‌ای خود به خود در افراد ارتقا نمی‌یابد و نیازمند آموزش و برنامه ریزی منظم و جدی است که خصوصاً از سنین پایین توصیه می‌شود.

این مقاله گزارشی است از اجرای آزمایشی طرح درسی در خصوص سواد رسانه‌ای، که طی هشت جلسه، در پایه چهارم ابتدایی دبستان پسرانه «سما ۱» در سال ۱۳۹۲ اجرا شد. برای نگارش اولیه طرح درس‌ها، از روش مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده و با مشاهده همراه با مشارکت روند اجرای طرح درس‌ها در هر جلسه، ثبت و ضبط شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دانش آموزان پس از گذراندن این دوره به اهداف آموزش سواد رسانه‌ای در رویکرد‌شناختی و دیدگاه انتقادی نزدیک شدند.
هدف از ارائه این گزارش آن است که با در دست داشتن گزارش‌های گوناگونی از اجرای دوره‌های منظم آموزش سواد رسانه‌ای برای مقاطع مختلف سنی و بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن‌ها، بتوان به طرح جامعی در خصوص این مهم و برای اقصی نقاط کشور دست یافت.

سوادرسانه‌ای برای چهارم ابتدایی