رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در خبرهای خبرگزاری‌های رسمی ایران

تاریخ انتشار : 28 دی 1394

زمینه: اخلاق از مولفه‌های فضیلت است که در هر جامعه‌ای قابلیت شرح، بسط و کاربرد دارد. در این بین، رسانه نیز با توسل به اخلاق موضوعیت می‌یابد. از آنجایی که، اخلاق نسبتی مستقیم با انسان و جامعه دارد، رسانه نمی‌تواند دور از اخلاق باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در خبرهای خبرگزاری‌های رسمی ایران است.

روش: روش پژوهش حاضر توصیفی است. جامعه آماری؛ تمامی خبرگزاری‌های رسمی کشور که در ۶ ماهه اول سال ۹۲ درحال فعالیت بودند می‌باشد. از میان جامعه آماری ده خبرگزاری به صورت نمونه گیری در دسترس (آریا، ایرنا، ایلنا، ایسنا، ایکنا، برنا، خبر آنلاین، فارس، مهر و موج) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه معکوس پژوهشگر ساخته بوده و داده‌های به دست آمده با استفاده ار آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد: شاخص عدم سرقت ادبی با میانگین ۶۵/۳ بالا‌ترین میانگین را به خود اختصاص داده و شاخص استقلال با میانگین ۴۷/۱ کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. بنابراین، مولفه عدم سرقت ادبی بیشترین موفقیت را در رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و مولفه استقلال کمترین موفقیت را در رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای داشته‌اند. همچنین، با توجه به یافته‌های به دست آمده ملاحظه شد که ۵۰ درصد از خبرگزاری‌ها در اخبار خود اصول اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکرده‌اند.
نتیجه گیری: عدم رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در خبرگزاری‌های کشور را می‌توان در عواملی مانند: عدم وجود اصول اخلاق حرفه‌ای مدون برای رسانه‌های کشور، عدم وجود رسانه‌های خصوصی و دولتی بودن تمام رسانه‌ها، جست‌و‌جو کرد.

رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در خبرگزاری‌ها