رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای: بررسی سیاستگذاری و مصرف فیس بوک در مواجهه با رسانه ملی

تاریخ انتشار : 28 دی 1394

مقاله حاضر با هدف پرداختن به سیاست‌ها و شیوه‌های حاکم بر مصرف بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین وب سایت شبکه اجتماعی (SNS) جهان، فیس بوک، ضمن بهره گیری از روش‌های مقایسه تطبیقی (همگرا بودن یا نبودن شبکه‌های تلویزیونی با رسانه‌های اجتماعی)، دیدگاه افراد شاغل در رسانه ملی را که همزمان در این رسانه اجتماعی نیز فعالیت حرفه‌ای دارند، از طریق مصاحبه آنلاین بررسی کرده است.

به این ترتیب، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست‌های حاکم و شیوه‌های مصرف فیس بوک در تعامل یا تقابل با سیاست‌های رسانه‌ای سازمان صدا و سیما و فعالیت‌ها و تعاملات حرفه‌ای این گروه از پاسخگویان بوده است. ‍
یافته‌های به دست آمده، نشان می‌دهد، بین سیاست‌های سازمان صدا و سیما در به کارگیری شبکه‌های اجتماعی و به بیان اخص فیس بوک، در مواردی تفاوت وجود دارد. اما در مقابل، نگرش افراد مشهور (خبرنگار، مجری و گوینده) و فعال در شبکه اجتماعی فیس بوک، نسبت به استفاده از آن منفی نمی‌باشد و حاکی از تعامل با سایر کاربران عضو در این رسانه اجتماعی است.

رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای