ترویجی و تخصصی

ضعف جامعه مدنی و آسیب‌‌های ارتباطی در ایران

چکیده: این مقاله در چارچوب یک مطالعه تاریخی و بر پایه مدلیکه پیشتر در بررسی عوامل توسعه نیافتگی مطبوعات در ایران به کار برده است، آثار ضعف جامعه مدنی را در مواجهه جامعه ایرانی با ارتباطات نوین دنبال می‌کند. رویکرد

Read More