Archive

نسبت نابرابر مهارت‌ها و جایگاه زنان

درک بهترجایگاه اجتماعی زنان، تنها در یک منظومه و مجموعه فرهنگی و سیاسی میسر است. برای دستیابی به نتیجه بهتر، باید تمام مولفه‌های تاثیرگذارمورد بررسی قراربگیرد. البته شما نمی‌توانید حضورزنان را تنها به چند حوزه محدود کنید، به هرحال کسب

Read More

«ایران پساتحریم» و مطالبات جامعه مدنی

1. «آینده‌پژوهی»، «آینده‌اندیشی» و یا «آینده‌نگری» اگرچه امروز در زمره دانش‌های جدیدی هستند که در پی شناخت و رصد تحوّلات جهان و جامعه در حوزه‌های گوناگون علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌اند، اما دغدغه‌های روزمره انسان را هم رها نکرده‌اند.

Read More