گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان

تاریخ انتشار : 28 دی 1394

این مقاله بر اساس مطالعه یک نمونه ۳۶۵ نفری از دانشجویان دانشگاه کردستان با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسش نامه به فرهنگ سیاسی دانشجویان و عوامل موثر بر آن پرداخته است. در این فرایند بر مبنای نظریه آلموند و وربا سه نوع فرهنگ سیاسی «محدود»، «تبعی» و «مشارکتی» در نظر گرفته شده که بر اساس سه نوع جهت گیری «‌شناختی»، «احساسی» و «ارزیابانه» نسبت به چهار مقوله «نظام به عنوان یک کل»، «درون داد‌ها»، «برون داد‌ها» و «خود همچون یک بازیگر سیاسی» مشخص می‌­شود. متغیرهای زمینه­ای و مستقل در این پژوهش عبارت‌اند از: جنسیت، قومیت، مذهب، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، جامعه­پذیری سیاسی و رسانه­های جمعی. نتایج تحقیق نشان می‌­دهد که جمعیت مورد مطالعه الگوهای متفاوتی از فرهنگ سیاسی دارند و الگوی غالب در میان آنان الگوی «غیرمشارکتی- اعتراضی» است که در نظریه آلموند و وربا تعریف نشده است. یافته­های این پژوهش همچنین حاکی از آن است که از میان عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی، متغیرهای استفاده از رسانه­های جمعی، مذهب، قومیت و مقطع تحصیلی تاثیر معناداری بر الگوی فرهنگ سیاسی دارند.

متن کامل مقاله: گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی