الگوی توسعهٔ فرهنگی بر پایه روزنامه‌نگاری گفت‌و‌گو

تاریخ انتشار : 28 دی 1394

پژوهش حاضر به منظور بررسی چیستی روزنامه نگاری گفت وگو به عنوان گونه-ای مهم و در عین حال مغفول مانده در کشور انجام گرفته است. مبانی نظری این تحقیق بر پایه بسط مفهوم «حوزه توسعه مجاورِ»(Zone of Proximal Development (ZPD)) ویگوتسکی و تلفیق آن با منطق گفت وگویی باختین، نظریه-های کنش ارتباطی و حوزه عمومی هابرماس، جامعه شبکه ای کاستلز و ارتباطات مشارکتی سرواس تنظیم شده است.

بر اساس بنیان های نظری مذکور، این تحقیق «الگوی توسعه فرهنگی بر پایه روزنامه نگاری گفت وگو» را طراحی کرده که در آن حوزه توسعه مجاورِ رسانه-ای، زمانی که بر گفت وگوی باختینی- هابرماسی مبتنی است، از طریق مکانیزم روزنامه نگاری گفت وگو، زمینه تقویت و تداوم ارتباطات دوسویه، تعاملی و مشارکتی را فراهم می کند که این نوع ارتباط دستیابی به توسعه فرهنگی را هموار می سازد. در این الگو روزنامه نگاری گفت وگو به آن نوع روزنامه نگاری اطلاق می شود که به اعتبار آن طرفین ارتباط به گفت وگوی همگانی، عقلانی، انتقادی، چندآوا و بی پایان در خصوص نظرات یکدیگر پرداخته و به فهم مشترکی دست می یابند.

متن کامل مقالهالگوی توسعه فرهنگی بر پایه روزنامه‌نگاری گفت‌وگو: